Projectpremie

De gemeente Deerlijk kan een projectpremie toekennen volgens de bepalingen van dit reglement. De projectpremie is een ondersteuning voor de lokale burger en/of vereniging ter versterking van de culturele lokale gemeenschap.

Een project is begrensd in tijd en financiële investering. Het is een samenhangend geheel van acties of activiteiten en met een vooraf geformuleerd resultaat. Het project behoort niet tot de reguliere werking van de aanvrager.
Het project kan bij herhaling om de 2 jaar aangevraagd worden en moet daarbij rekening houden met vernieuwende elementen t.o.v. vorige edities.
De doelstelling van de projectpremie is het stimuleren van culturele initiatieven en projecten gerealiseerd voor en door inwoners van Deerlijk. De projecten zijn gemeenschapsvormend, brengen mensen samen in een netwerk en stimuleren de participatie in de vrije tijd.
De aanvrager van de projectpremie is een vereniging zonder winstoogmerk, een feitelijke vereniging of een natuurlijk persoon (of meerdere) met domicilie of maatschappelijke zetel in Deerlijk. Projecten die door commerciële organisaties worden georganiseerd, komen niet in aanmerking voor deze projectpremie.

Voorwaarden

 • Het project vindt plaats in Deerlijk.
 • De aanvrager vermeldt in alle gedrukte en digitale communicatie, bij elke mededeling, verklaring of publicatie en presentatie in kader van het project het standaard logo van de gemeente Deerlijk.
 • Het project heeft een realistische timing en is praktisch uitvoerbaar.
 • Het project is begrensd in tijd en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden.
 • De begroting voor het project is realistisch en in evenwicht. De begroting omvat de voorziene inkomsten (zoals sponsoring, inkomsten uit verkoop, …) en uitgaven. Het gevraagde premiebedrag wordt duidelijk opgenomen.
 • De communicatie wordt op een wervende, kwalitatieve en effectieve manier gevoerd en maakt gebruik van hedendaagse kanalen en technieken waaronder websites, sociale media, … en is afgestemd op de doelgroep die het project beoogt.
 • De aanvrager voert de publieksmomenten van het project in de UiT-databank in.
 • De aanvrager staat inhoudelijke en financiële controle toe.
 • Het project heeft een aantoonbaar resultaat voor de lokale gemeenschap in Deerlijk en daarbuiten.

Als aan alle dwingende criteria kan voldaan worden, dan bedraagt de premie 50 % van alle gemaakte onkosten vermeld onder artikel 4, met een maximum van 300 euro.

Bijkomende voorwaarden

 • De activiteit is een UiTPAS activiteit (= voor UiTPAS-activiteiten krijgen mensen met een laag inkomen 80 % korting op de toegangsprijs).
 • Het project is een inhoudelijke samenwerking tussen verschillende partners.
 • Het project slaat een brug naar andere sectoren zoals onderwijs, toerisme, welzijn, jeugd, natuur en milieu, … Er is een actieve samenwerking vanaf de voorbereiding van het project.
 • Het project is vernieuwend; voor de doelgroep die beoogd wordt, de locatie van het project, de methodiek, aanpak of output voor de aanvrager of de lokale gemeenschap van Deerlijk.
 • Het project heeft een doorgedreven aandacht voor een het duurzaam karakter van het festival (bioafbreekbare materialen, drukwerk op 100 % gerecycleerd papier, veganistische maaltijden, catering met seizoensgebonden producten, focus op openbaar vervoer of fiets, …).
 • Het project speelt in op 1 van deze actuele maatschappelijke uitdagingen (vereenzaming, klimaatopwarming, kansarmoede,…).

Indien de aanvrager, naast de dwingende criteria, ook aan één of meerdere bijkomende criteria kan voldoen, kan de aanvrager bij elk voldaan bijkomend criterium 50 euro premie extra krijgen.