Premie kleine landschapselementen (KLE)

Om de landschappelijke en ecologische waarde van onze open ruimte en leefruimte veilig te stellen voor onze kinderen en kleinkinderen en verder uit te breiden, stimuleert de gemeente de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE).

Wat zijn kleine landschapselementen?

 • poelen
 • hagen, heggen, houtkanten en houtwallen
 • knotbomen
 • hoogstammige bomen en bomenrijen
 • hoogstamboomgaarden

Premie

De premie is afhankelijk van het type element.

 • Per element kan elke aanvrager een maximum premie van 125 euro ontvangen.
 • Per element kan men verder ook slechts om de 5 jaar een aanvraag indienen.
Poel
 • Aanleg: 2,50 euro/m² 
 • Onderhoud: 2,50 euro/m²

De toelage voor het onderhoud kan maar om de 5 jaar worden aangevraagd en een eerste maal 5 jaar na de aanleg.

Hagen, heggen
 • Aanplant: 50% aankoopprijs, max. 0,25 euro per plant 
 • Onderhoud: 0,50 euro/lm, max. 250 euro per haag/heg 

De toelage voor het onderhoud kan jaarlijks worden aangevraagd. De minimumlengte van de te onderhouden haag/heg is 50 m.

Houtkant en houtwallen
 • Aanplant: 50% aankoopprijs, max. 0,25 euro per plant 
 • Onderhoud: 0,50 euro/lm, max. 250 euro per houtkant/houtwal 

De toelage voor het onderhoud kan maar om de 5 jaar worden aangevraagd. De minimumlengte van de te onderhouden houtkant/houtwal is 25 m.

Knotbomen
 • Aanplant: 5 euro per plant
 • Onderhoud: 12,50 euro per boom

Het minimum aantal aan te planten bomen is 5. Het minimum aantal te onderhouden bomen is 5 bomen van minimum 5 jaar oud (m.a.w. knotrijp). De toelage voor het onderhoud kan maar om de 5 jaar worden aangevraagd.

Hoogstammige bomen en bomenrijen
 • Aanplant: 15 euro per boom 
 • Onderhoud: geen
Hoogstammige boomgaarden
 • Aanplant: 15 euro per boom
 • Onderhoud: geen

Hoe vraag je de premie aan?

Je moet de volgende documenten indienen:

 • aanvraagformulier
 • situeringsplan (te verkrijgen op het gemeentehuis bij afgifte van het aanvraagformulier)
 • bij aanleg of aanplant: ontwerp of beplantingsplan
 • factuur
Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een betoelaging moeten de KLE's in agrarisch , groen-, park of natuurgebied liggen.

Wie komt in aanmerking?

 • Iedere eigenaar van een perceel in een agrarische gebied, in groen-, park of natuurgebied komt in aanmerking voor betoelaging.
 • Actieve landbouwers die de grond waarop het KLE zich bevindt pachten en hiervoor een bewijs kunnen voorleggen.
 • Natuurverenigingen die een KLE aanleggen of onderhouden, mits de schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Wanneer moet je de toelage aanvragen?

Je moet de toelage indienen bij het college van burgemeester en schepenen vóór de aanleg of het onderhoud. De aanvrager brengt de gemeente op de hoogte van de uitvoering van de werken uiterlijk binnen de 6 maanden na kennisgeving van de goedkeuring van de aanvraag.