Premie kadervorming

Kadervorming is de samenhangende opleiding van de verantwoordelijken en toekomstig verantwoordelijken die belast zijn met het animeren en begeleiden van jeugdwerkinitiatieven en is erop gericht de kwaliteit van het jeugdwerk te verbeteren.

Elke Deerlijkse jongere vanaf 15 jaar, die een kadervormingscursus volgt en actief is of wordt in de begeleiding van een jeugdwerkinitiatief, komt in aanmerking voor een toelage van de gevolgde cursus.

Jeugdwerkverantwoordelijken die niet in Deerlijk wonen en zich na het volgen van een kadervormingscursus inzetten voor een Deerlijks jeugdwerkinitiatief én geen toelage voor die vorming in eigen gemeente kunnen bekomen, komen in aanmerking voor een toelage in Deerlijk voor het volgen van die kadervorming.

Per aanvraag wordt maximaal de helft van het cursusgeld betoelaagd, met een maximum van 100 euro.

 

 

Voorwaarden

  • Deerlijkse jongere vanaf 15 jaar of jongere die niet in Deerlijk woont, maar zich inzet voor een Deerlijks jeugdwerkinitiatief en in eigen gemeente geen toelage kan bekomen.
  • Volgen kadervormingscursus van minimaal 5 dagdelen.
  • Actief zijn of worden in de begeleiding van een jeugdwerkinitiatief.

Wat moet je meebrengen?

De aanvraag tot betoelaging moet je voor 1 november richten aan het college van burgemeester en schepenen op het daartoe bestemde aanvraagformulier. Volgende documenten moet je daar aan toevoegen:

  • een bewijs van deelname van vorming in het jeugdwerk
  • een rekeninguittreksel of kostennota, waaruit de betaalde kostprijs van de gevolgde cursus blijkt

Wetgeving of reglement

Stap 1:

Aanvraag

De aanvraag moet voor 1 november gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk.

Verantwoordelijke dienst

Vercruysse de Solartstraat 26
8540
Deerlijk
056 77 44 32
Nu gesloten
Alles weergeven