Bekendmaking besluit programmatische aanpak stikstof

Gepubliceerd op Dinsdag 21 maart 2023

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.

Wat is het?

De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen;
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten;
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.

Doelstelling

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.

Documentatie

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen. Het besluit en de bijhorende verklaring over de milieueffectenrapportage zijn online beschikbaar op www.vlaanderen.be/stikstof. Daar vind je ook meer informatie over het besluit, de verdere timing en kan je terecht met vragen. Je kan deze documenten ook digitaal inkijken via de onderstaande knop.

Documenten inkijken

Als je niet over een computer of internet beschikt, kan je gebruikmaken van een openbare computer van het gemeentebestuur. Hiervoor maak je een afspraak met het omgevingsloket van de gemeente Deerlijk via het nummer 056 69 47 20.