Regelingen treffen voor later

Deze dienstverlening is beschikbaar via: snelbalie / afspraak / online

Informatie

We denken er niet graag aan, maar ooit komt er een dag dat het ophoudt. Je kan er nu al voor kiezen om tegen dan enkele maatregelen te treffen. Op deze pagina informeren we je over de volgende 4 zaken:

 • Laatste wilsbeschikking
 • Wilsverklaring euthanasie
 • Negatieve wilsverklaring
 • Orgaandonatie

Laatste wilsbeschikking

Je kan tijdens je leven kiezen of je na je overlijden opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie. Die keuze leg je vast in een document dat ter beschikking ligt bij de dienst burgerzaken. Dit document is vastgelegd en wordt vermeld in het bevolkingsregister. Bij elk overlijden gaat onze dienst na of er een registratie bestaat van de laatste wilsbeschikking. Indien dit het geval is, gaan we na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren. Je kan kiezen uit de volgende mogelijkheden:

teraardebestelling
 • Traditionele begrafenis van het stoffelijk overschot
 • Crematie gevolgd door het begraven van de as binnen de omheining van een begraafplaats
 • Crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van een begraafplaats
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van een begraafplaats
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in zee
 • Crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan een begraafplaats of in zee
 • Crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan een begraafplaats
 • Crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan een begraafplaats
uitvaarplechtigheid
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Joodse godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische godsdienst
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige levensbeschouwing
 • Uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal filosofische levensbeschouwing

Wilsverklaring euthanasie

Elke persoon die handelsbekwaam en meerderjarig of ontvoogd is, kan een wilsverklaring voor euthanasie indienen. Euthanasie is het op eigen verzoek bespoedigen van de dood of ter dood brengen door een andere dan de betrokkene, van hevig lijdende, ongeneeslijke zieken. In deze schriftelijke verklaring geef je te kennen dat op het moment je je niet meer kan uiten, een arts euthanasie toepast indien de arts zich ervan verzekerd heeft:

 • dat je lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening, veroorzaakt door een ongeval of door ziekte;
 • dat je in een onomkeerbare coma bent;
 • dat deze toestand, volgens de stand van de wetenschap, onomkeerbaar is.
INHOUD
 • Als iemand fysiek niet in staat is om de verklaring zelf op te stellen en te tekenen, dan kan hij een meerderjarige persoon aanwijzen die zijn verzoek schriftelijk opstelt. Deze meerderjarige persoon mag geen enkel materieel belang hebben bij het overlijden van de betrokkene. Deze persoon moet de verklaring opstellen in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Minstens één getuige mag geen materieel belang hebben bij het overlijden van de patiënt.
 • De wilsverklaring vermeldt dat de betrokkene niet in staat is te tekenen en waarom.
 • De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend worden door degene die het verzoek schriftelijk opstelt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door één of meerdere vertrouwenspersonen.
 • Bij de wilsverklaring wordt een medisch getuigschrift gevoegd als bewijs dat de betrokkene fysiek blijvend niet in staat is de wilsverklaring op te stellen en te tekenen.
VOORWAARDEN

De wilsverklaring moet aan alle 5 van de onderstaande voorwaarden voldoen. De verklaring moet niet meer om de 5 jaar vernieuwd worden. Een afgelegde verklaring blijft onbeperkte geldig. Je kan wel op elk moment je verklaring intrekken.

 1. De verklaring moet schriftelijk opgemaakt worden.
 2. De persoon die de wilsverklaring aanvraagt moet handelsbekwaam en meerderjarig of ontvoogd zijn.
 3. Bij het opstellen van die verklaring moeten twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Eén van de getuigen mag geen enkel belang hebben bij het overlijden van de verklaarder.
 4. In de verklaring mogen één of meerdere vertrouwenspersonen vermeld worden. Deze personen brengen in voorkomend geval de behandelende arts op de hoogte van de wilsverklaring. Aanduiding van één of meerdere vertrouwenspersonen is niet verplicht. De huisarts, verplegend personeel of behandelend geneesheer kan niet optreden als vertrouwenspersoon.
 5. De verklaring moet gedateerd worden en ondertekend zijn door alle partijen (verklaarder, getuigen en eventueel de vertrouwensperso(o)n(en). De ondertekening van de verklaarder en de getuigen moet op dezelfde dag gedateerd zijn. Om op te treden als getuige of vertrouwenspersoon moet je beschikken over een rijksregisternummer.

Negatieve wilsverklaring

Iedere patiënt heeft het recht om een bepaalde medische handeling of onderzoek te weigeren. Met een negatieve wilsverklaring kan je bepalen wat je niet meer wilt ondergaan, wanneer je dit zelf niet meer kunt vertellen (bijv. door dementie of een coma). Het kan gaan om het weigeren van reanimatie, bestraling, kunstmatige beademing, enzovoort.

Orgaandonatie

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Websites

Wie meer informatie wil, kan langskomen bij de snelbalie van de dienst burgerzaken. Ook onderstaande websites informeren je verder over deze regelingen voor later:

Snelbalie