Stemmen bij volmacht

Moet je stemmen?

Ja. In België is er stemplicht. Ook als je zelf niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, vervalt jouw stemplicht niet. Dan kan je stemmen bij volmacht.

Wat als je liever geen volmacht wilt geven?

Je kan aan een familielid of vriend vragen om naar het stembureau te gaan waar je moet zijn om te stemmen. Hij/zij geeft daar af:

 • jouw oproepingsbrief
 • het bewijs van de reden waarom je niet kunt gaan stemmen.

Wat als je te laat bent om dit nog te regelen?

Je kan de oproepingsbrief en het attest dat jouw afwezigheid bij de stemming staaft tot kort na de verkiezingen afgeven bij de dienst burgerzaken, die het zal overmaken aan de vrederechter. De rechter zal beslissen of hij jouw onthouding gegrond acht. Hou er rekening mee dat een sanctie kan volgen als je niet deelneemt aan de verkiezingen.

Voorwaarden

Wanneer kan je bij volmacht stemmen?

 • Je bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen. Voeg dan een medisch attest bij de volmacht.
 • Je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken. Voeg dan een attest van de werkgever bij de volmacht. In dit attest bevestigt de werkgever dat je op de dag van de verkiezingen om beroeps- of dienstredenen niet kunt gaan stemmen.
 • Jij of iemand van jouw gezin, met wie je samenwoont, oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. Voeg een attest toe waaruit blijkt dat je dit beroep uitoefent, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.
 • Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook de leden van jouw gezin of gevolg die met jou in het buitenland verblijven en die moeten gaan stemmen, kunnen een volmacht geven. Voeg een attest van de werkgever bij de volmacht. In dit attest bevestigt de werkgever dat je op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kunt gaan stemmen.
 • Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland. Voeg een attest toe van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven. je zal de nodige bewijsstukken moeten voorleggen, zoals een attest het reisagentschap, verhuurkantoor, de campinguitbater enzovoort. Als er geen voorafgaande boeking van de reis is voorzien, kan je een verklaring op eer afgeleggen.
 • Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. Voeg een attest van de directie van de strafinrichting bij de volmacht.
 • Jouw geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan stemmen. Voeg een attest van de religieuze overheid bijvoegen bij de volmacht.
 • Je bent student en kan omwille van jouw studies niet gaan stemmen. Voeg een attest van de directie van de school bij de volmacht.

Wat moet je meebrengen?

Meebrengen voor het verkrijgen van een volmacht

 • Het volmachtformulier A95, in te vullen en door volmachtgever én volmachtkrijger te ondertekenen
 • Een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kunt (zie voorwaarden)

Het volmachtformulier A95 is te verkrijgen via:

Mee te brengen naar stembureau door persoon die voor jou stemt met volmacht

Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever zou moeten gaan stemmen het volmachtformulier en het attest af. Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten kunnen voorleggen:

 • de eigen identiteitskaart
 • de eigen oproepingsbrief
 • jouw oproepingsbrief, dus de oproepingsbrief van de kiezer in wiens naam deze persoon komt stemmen

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
Nu open
09:00 - 12:30
Alles weergeven