Professionalisering jeugdsportbegeleiding sportverenigingen

In de periode 2020-2024 kan de gemeente subsidies krijgen van de Vlaamse overheid voor de professionalisering van de jeugdsportbegeleiding met als doel de kwaliteit van de jeugdwerking in de sportverengingen  aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie te verbeteren.

Sportverenigingen die beschikken over een jeugdsportcoördinator en een actieve jeugdwerking hebben, kunnen een subsidie ontvangen.

Als referteperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 juli tot en met 30 juni.

Het door de gemeente beschikbaar gestelde subsidiebedrag wordt als volgt verdeeld:

  • 20% van het subsidiebedrag wordt verdeeld op basis van aanvaardbare kosten van erkende bijscholingen of vormingen gevolgd door de jeugdsportbegeleider of de jeugdsportcoördinator.
  • 75% van het subsidiebedrag wordt verdeeld op basis van het hebben van een gekwalificeerde jeugdsportcoördinator in de sportvereniging met jeugdwerking. De jeugdsportcoördinator moet minstens het VTS-initiator brevet in zijn bezit hebben, een jeugdsportbeleidsnota opmaken, nieuwe impulsen ontwikkelen om de jeugdwerking te verbeteren en initiatieven nemen om de ethiek in de sportvereniging te verbeteren.
  • 5% van het subsidiebedrag wordt verdeeld op basis van het behalen van een diploma of een hoger diploma door jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.

Hoe aanvragen?

Voor 15 september, aansluitend op het werkingsjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, moet je het volgende indienen:

  • het onderstaande en ingevulde aanvraagformulier
  • de door het reglement vereiste bijlagen