Premie voorzieningen ten dienste van mensen met beperkingen

De inwoners van de gemeente kunnen vaak gratis of tegen een kleine vergoeding gebruik maken van verschillende faciliteiten en diensten.

Personen die in Deerlijk gedomicilieerd zijn, maar voor verblijf of werk opgevangen worden in voorzieningen voor mensen met beperkingen kunnen echter niet of heel weinig van deze faciliteiten en/of diensten gebruik maken. Ze kunnen enkel van dergelijke faciliteiten en/of diensten genieten als die aangeboden worden binnen de voorziening die hen opvangt.

De gemeente wenst dan ook dergelijke voorzieningen financieel te ondersteunen.

De voorzieningen dienen evenwel aan bepaalde voorwaarden te voldoen (zie hierna).

De toelage bedraagt 20 EUR per persoon die opgevangen wordt in de erkende voorziening voor mensen met beperkingen met een maximum van 200 EUR per erkende voorziening voor mensen met beperkingen.

Voorwaarden

 • Enkel een erkende voorziening voor mensen met beperkingen kan worden betoelaagd.
 • De erkende voorziening voor mensen met beperkingen kan enkel worden betoelaagd als ze personen opvangen die cumulatief gedomicilieerd zijn in Deerlijk. De domiciliering dient gebeurd te zijn vóór 1 januari van het jaar waarvoor betoelaagd wordt. De inschrijving in het rijksregister geldt als referentie.
 • De erkende voorziening voor mensen met beperkingen kan enkel worden betoelaagd als ze personen opvangen die erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
 • Ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en woonzorgcentra komen voor deze toelage niet in aanmerking.
 • De erkende voorziening voor mensen met beperkingen dient zijn aanvraag tot betoelaging te richten aan het college van burgemeester en schepenen samen met de opgave van de namen en de adressen van de personen die cumulatief aan de bovenvermelde voorwaarden voldoen.

Kosten

 • aanvraagformulier (volledig ingevuld) of een schrijven
 • een lijst met opgave van de namen en de adressen van de personen die de erkende voorziening voor mensen met beperkingen opvangt en die cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

  - gedomicilieerd zijn in Deerlijk. De domiciliering dient gebeurd te zijn vóór 1 januari van het jaar waarvoor betoelaagd wordt. De inschrijving in het rijksregister geldt als referentie;

  - erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Wetgeving of reglement

Stap 1:

Aanvraag

De toelage wordt schriftelijk aangevraagd door middel van een schrijven of een aanvraagformulier ‘Toelage voor voorzieningen ten dienste van mensen met beperkingen' samen met de vereiste lijst gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk.

Dienst:

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
056 69 47 20
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven