Premie thuiszorg

Het is maatschappelijk steeds meer de tendens om thuiszorg te stimuleren zodat zorgbehoevende inwoners zoveel mogelijk in de eigen omgeving kunnen verzorgd worden. De gemeente speelt daar op in door een financiële ondersteuning te verlenen aan zorgbehoevende inwoners.

De premie bedraagt 23 euro per maand.

Aan de zorgbehoevende die aan de bij dit reglement gestelde voorwaarden voldoet, wordt de gemeentelijke thuiszorgpremie toegekend vanaf 1 januari van het jaar waarin de aanvraag gedaan wordt.

Voor nieuwe aanvragen en herzieningen wordt vanaf 2012 de gemeentelijke thuiszorgpremie toegekend vanaf de maand van erkenning van de zorgbehoevendheid.

De premie wordt uitbetaald door overschrijving in de maand december volgend op de goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

De zorgbehoevende moet cumulatief aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Op datum van de aanvraag thuis verblijven en in de gemeente Deerlijk gedomicilieerd zijn, met uitzondering van het domicilieadres René De Clercqstraat 9, 8540 Deerlijk (WZC H. Familie).
    Onder ‘thuis verblijven’ wordt verstaan: verblijven op de plaats waar men gedomicilieerd is.
    Met ‘thuis verblijven’ wordt gelijkgesteld: verblijf in een (semi-)internaat, kortverblijf, dag-of nachtverblijf.
  • Minstens één jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aanvraag gedomicilieerd zijn in de gemeente Deerlijk. Dit moet blijken uit de bevolkingsregisters.
  • Zorgbehoevend zijn ten gevolge van ziekte, handicap, ongeval of gevorderde leeftijd en dit bewijzen aan de hand van:

- een officieel attest dat hij/zij ten gevolge van ziekte, handicap, ongeval of gevorderde leeftijd, geniet van één van de volgende tegemoetkomingen:

• verhoogde kinderbijslag op basis van 80 % invaliditeit of op basis van een erkenning van 6 punten in pijler 1;

• een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, categorie 3, 4 of 5 (vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten);

• een tegemoetkoming hulp aan bejaarden van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, categorie 3, 4 of 5 (vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten);

• een uitkering wegens arbeidsongeval of beroepsziekte, mits bijkomend inkomstenonderzoek (inkomensgrens verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering);

en

- een recente kopie van een rekeninguittreksel waaruit blijkt dat hij/zij effectief geniet van één van de volgende tegemoetkomingen:

• verhoogde kinderbijslag (uitbetaald door het bevoegd kinderbijslagfonds);

• een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming, categorie 3, 4 of 5 (uitbetaald door de FOD Sociale Zekerheid);

• een tegemoetkoming hulp aan bejaarden, categorie 3, 4 of 5 (uitbetaald door de FOD Sociale Zekerheid);

• een uitkering wegens arbeidsongeval of beroepsziekte, mits bijkomend onderzoek (uitbetaald door het Fonds voor Arbeidsongevallen of Fonds voor Beroepsziekten).

De premie dient aangevraagd te worden op het daartoe voorziene aanvraagformulier, te verkrijgen bij het Sociaal Huis.

De aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden.

De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de bij dit reglement gestelde voorwaarden voldaan is.

De ingediende aanvragen worden geadviseerd door de sociale dienst van het Sociaal Huis en overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen. Bij eventuele betwistingen zal, na bijkomend onderzoek door een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis, een beslissing genomen worden door het college van burgemeester en schepenen.

Het recht op premie stopt op het einde van de maand waarin de zorgbehoevende overlijdt, verhuist buiten de gemeente of wordt opgenomen in een verzorgingstehuis.

De aanvrager is gehouden het Sociaal Huis in te lichten betreffende wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de toekenning van de gemeentelijke premie.

Wetgeving of reglement

Stap 1:

Aanvraag

De premie wordt aangevraagd door middel van het aanvraagformulier ‘premie thuiszorg' samen met de vereiste bewijsstukken waaruit blijkt dat aan de gestelde voorwaarden voldaan is en wordt ingediend bij het Sociaal Huis, Vercruysse de Solartstraat 22 te 8540 Deerlijk.

Zorgbehoevenden die in het verleden al een gemeentelijke thuiszorgpremie ontvingen, moeten het formulier indienen in het Sociaal Huis tussen 15 augustus en 1 november van het jaar waarin de premie wordt aangevraagd.

Zorgbehoevenden die in het verleden nog geen gemeentelijke thuiszorgpremie ontvangen hebben of die in het verleden al een gemeentelijke thuiszorgpremie hebben ontvangen maar een herziening hebben aangevraagd bij de bevoegde instanties, moeten het aanvraagformulier indienen in het Sociaal Huis binnen drie maanden na ontvangst van de positieve beslissing van de bevoegde instantie.

Verantwoordelijke dienst

Vercruysse de Solartstraat 22
8540
Deerlijk
056 73 63 30
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven