Premie projecten ontwikkelingshulp

Projecten voor ontwikkelingshulp verdienen alle aandacht en dienen gestimuleerd te worden. De gemeente wenst personen, die gedomicilieerd zijn te Deerlijk of een draagvlak hebben met Deerlijk, te bewegen projecten ontwikkelingshulp op te zetten of eraan deel te nemen via het verlenen van een toelage.

Het project ontwikkelingshulp dient te beantwoorden aan bepaalde cumulatieve criteria die in de ‘bijkomende voorwaarde' worden opgelijst.

De aanvraag voor een gemeentelijke toelage dient te gebeuren door middel van een daartoe bestemd aanvraagformulier, vergezeld van de gevraagde verantwoordingsstukken en documenten en wordt schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen gericht.

Wanneer een aanvraag wordt ingediend via een aanvraagformulier met de nodige verantwoordingsstukken en documenten, wordt er in eerste instantie een gemotiveerd advies van de gemeentelijke werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking gevraagd. Na dit advies wordt de aanvraag behandeld in zitting van het college van burgemeester en schepenen.

Wanneer een toelage werd verkregen, dient de aanvrager uiterlijk 6 maanden na uitbetaling van de toelage een verslag op te maken van het verloop van het project en de betoelaging. Dit verslag dient bezorgd te worden aan het college van burgemeester en schepenen.

De toelage bedraagt de helft van de kostprijs van de eigen inbreng van de aanvrager in materialen in het ontwikkelingsproject, met een maximum van 250 EUR.

Persoonlijke kosten worden bijgevolg niet in aanmerking genomen.

Voorwaarden

Om voor betoelaging in aanmerking te komen, moet het project ontwikkelingshulp cumulatief aan de volgende criteria voldoen:

  • Bij het project dient een persoon die gedomicilieerd is te Deerlijk of een draagvlak heeft met Deerlijk betrokken te zijn.
  • Het project dient uitgevoerd te worden in een land dat erkend is als ontwikkelingsland door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.
  • Het project dient bij te dragen tot een structurele verbetering van de leefomstandigheden ter plaatse.
  • Het project dient bij te dragen tot de maatschappelijke emancipatie van de lokale bevolking.
  • Het project dient rechtstreeks ten goede van de lokale bevolking te komen en aangepast te zijn aan de mogelijkheden van het land zonder dat de situatie van de komende generaties in gevaar wordt gebracht (duurzaamheidaspect).
  • Het project dient een antwoord te bieden op lokaal vastgestelde basisbehoeften.

Wat moet je meebrengen?

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier.
  • Verantwoordingsstukken waaruit blijkt dat het project cumulatief aan de in ‘bijkomende voorwaarde' vermelde criteria voldoet.
  • Document(en) die de doelstellingen van het project aantonen.
  • De bewijsstukken met bijhorende betalingsbewijzen van de berekening van de totale eigen inbreng in materialen in het project inzake ontwikkelingshulp.

Wetgeving of reglement

Stap 1:

Aanvraag

Schriftelijke aanvraag gericht aan het college van burgemeester en schepenen door middel van het aanvraagformulier toelage project ontwikkelingshulp.

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
056 69 47 20
Nu gesloten
Alles weergeven