Afkoppeling en scheiding van hemel- en afvalwater

In juni 2008 werd via ministerieel besluit het zoneringsplan van de gemeente Deerlijk vastgesteld. In uitvoering van dit zoneringsplan moet je bij de aanleg en heraanleg van openbare rioleringen een gescheiden stelstel aanleggen. Overeenkomstig de Vlarem-reglementering is het verboden afvalwater te lozen in het gedeelte van de gescheiden riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Het is verboden om hemelwater te lozen in het gedeelte van de gescheiden riolering bestemd voor de afvoer van afvalwater.

Het gevolg is dat gebouwen die via een gemengd systeem aansluiten op de openbare riolering, verplicht zijn tot afkoppeling en scheiding van hemelwater en afvalwater op privaat domein op het ogenblik dat er een gescheiden riolering in de openbare weg wordt aangelegd. Deze werken gaan gepaard met kosten voor de particulier zoals het opbreken van oprit, terras, het vervangen van de leidingen ...

Daarom geeft de gemeente Deerlijk een premie voor de aanpassing van het bestaande afvoersysteem op privaat domein, wanneer een nieuw gescheiden openbaar rioleringsstelsel wordt aangelegd.

Na het uitvoeren van deze afkoppelingswerken moet het private rioleringsstelsel gekeurd worden door een erkend keurder. Lijsten met erkende keurders zijn terug te vinden op www.svw.be en www.vlario.be.

Voorwaarden

 • Enkel bestaande (meergezins)woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente Deerlijk komen in aanmerking voor de gemeentelijke premie.
 • Enkel indien de aanleg van een gescheiden privaat afvoersysteem niet verplicht wordt gesteld door een goedgekeurde verordening of een afgeleverde verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning.
 • De werken moeten conform de Vlarem-wetgeving zijn.
 • Je moet de werken uitvoeren conform de plannen en afspraken met de afkoppelingsadviseur aangesteld door het gemeentebestuur.
 • Je moet de werken uitvoeren uiterlijk voor de voorlopige oplevering van de rioleringswerken in de openbare weg.
 • De aanvraag voor deze premie moet je indienen vóór de aanleg van het gescheiden privaat afvoerstelsel.

Kosten

De premie bedraagt:

 • 25 % van de bewezen aannemingskosten indien de particulier voor de uitvoering van de afkoppelingswerken een aannemer aanstelt;
 • 50 % van de bewezen materiaalkosten indien de particulier de werken zelf uitvoert;
 • 25 % van de bewezen aannemingskosten en 50 % van de bewezen materiaalkosten indien de afkoppelingswerken gedeeltelijk door een aannemer en gedeeltelijk door de particulier zelf worden uitgevoerd.

De kosten die in aanmerking komen zijn de kosten voor de rioleringswerken en de hiermee gepaard gaande opbraak- en verhardingswerken. Beplanting komt niet in aanmerking.

De premie bedraagt maximaal 500 euro voor open en halfopen bebouwing en maximaal 200 euro voor gesloten bebouwing.

Wat moet je meebrengen?

 • aanvraagformulier afkoppeling
 • ontwerpplan en kostenraming van de uit te voeren werken, opgesteld door de door de gemeente aangestelde afkoppelingsdeskundige
 • kopie van de facturen na uitvoering van de werken
 • kopie van attest van keuring van het private rioleringsstelsel, na uitvoering van de afkoppelingswerken
 • verklaring op eer dat de afkoppelingswerken uitgevoerd werden conform de plannen en afspraken opgemaakt door de afkoppelingsadviseur aangesteld door de gemeente

Wetgeving of reglement

Verantwoordelijke dienst

Harelbekestraat 27
8540
Deerlijk
056 69 47 31
Nu gesloten
Alles weergeven