Premie verkeersveiligheidsactie(s) scholen

Verkeersveiligheid is een actueel en belangrijk onderwerp en de gemeente wenst alle middelen aan te grijpen om de verkeersveiligheid te verhogen. Het is opportuun om de diverse aspecten van verkeersveiligheid al van kindsbeen af mee te geven. Dit kan onder meer verwezenlijkt worden doordat scholen verkeersveiligheidacties opzetten.

Om dit te stimuleren verleent de gemeente een toelage aan scholen waarvan de schoolinfrastructuur zich op Deerlijks grondgebied bevindt en die één of meerdere verkeersveiligheidactie(s) voeren.

De toelage dekt de kostprijs van de verkeersveiligheidactie(s) met een maximum van 1,00 EURO per kind per jaar (per school waarvan de schoolinfrastructuur zich bevindt op Deerlijks grondgebied).

Voorwaarden

  • De schoolinfrastructuur van de school moet zich bevinden op Deerlijks grondgebied.
  • De school dient de verkeersveiligheidactie(s) voorafgaand aan haar uitvoering ter principiële goedkeuring voor te leggen door middel van een aanvraagformulier aan het college van burgemeester en schepenen.
  • De definitieve aanvraag van de gemeentelijke tussenkomst dient schriftelijk (na principiële goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen) door middel van het aangevulde aanvraagformulier dat vergezeld is van de factuur en een betalingsbewijs van de desbetreffende actie aan het college van burgemeester en schepenen te worden gericht.
  • Bij het voeren van meerdere acties dient de school een gebundelde definitieve aanvraag ten laatste op 1 december van elk jaar in te dienen.

Wat moet je meebrengen?

Voor aanvraag principiële goedkeuring:
  • aanvraagformulier (1e deel ingevuld)
Voor aanvraag definitieve goedkeuring:
  • aanvraagformulier (volledig ingevuld)
  • de factuur/facturen van de verkeersveiligheidactie(s)
  • het betalingsbewijs van de factuur/facturen van de verkeersveiligheidactie

Wetgeving of reglement

Premie verkeersveiligheidacties scholen – premiereglement

Premie verkeersveiligheidsacties scholen - aanvraagformulier