Sportraad

 Doel - Taak

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. Hij doet dit ondere andere door:

 • het geven van advies aan de gemeentelijke overheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake alle aangelegenheden die de sportraad belangrijk acht in het kader van het sportbeleid;
 • het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, inzake planning en uitbouw van sportinfrastructuur in de gemeente;
 • het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle Nederlandstalige sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private als publieke, die sportieve activiteiten ontplooien op het grondgebied van de gemeente;
 • het voorstellen van op de behoeften afgestemde initiatieven op gebied van sportbeoefening en kaderopleiding;
 • het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie;
 • de deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling van informatie;
 • het huldigen van de sportlaureaten en kampioenen van de gemeente;
 • het verstrekken van advies aan het gemeentebestuur in verband met speciale sporttoelagen;
 • het adviseren van het integraal strategisch (sport)meerjarenplan van de gemeente;
 • het adviseren van de jaarlijks door de gemeente opgemaakte jaarrekening met betrekking tot sport.

 statuten_huishoudelijk_reglement_sportraad_2013.pdf

Samenstelling

Dagelijks bestuur

 • Rik Devos (voorzitter)
 • Rik Demeyere (ondervoorzitter)
 • Johan Callens (secretaris)
 • Robert Van Semmertier (penningmeester)
 • Katlijne Ryssaert
 • Franky Vanneder

Waarnemende leden

 • schepen van sport
 • sportfunctionaris 
 • sportpromotor