Adviesraad voor personen met beperkingen

Doel - Taak

De adviesraad voor personen met beperkingen (PmB) heeft als doel de persoon met beperkingen een volwaardige plaats in de gemeente te garanderen, door:

  • op vraag van het gemeentebestuur en/of het OCMW en op eigen initiatief advies uit te brengen in aangelegenheden die de personen met beperkingen aanbelangen;
  • het gemeentebestuur en het OCMW te stimuleren om de bevolking te sensibiliseren over de problematiek van personen met beperkingen;
  • de inclusie te bevorderen op alle levensdomeinen.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

20 leden, verdeeld over volgende geledingen:

  • personen met beperkingen
  • vertegenwoordigers van erkende verenigingen van PmB, met leden in Deerlijk
  • bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad van PmB
  • geïnteresseerde burgers, gedomicilieerd in Deerlijk

Niet-stemgerechtigde leden

7 leden:

  • Ze bekleden een politiek mandaat binnen het gemeentebestuur en/of het OCMW.
  • Het aantal niet-stemgerechtigde leden wordt verdeeld over de in de gemeenteraad zetelende politieke partijen volgens het proportionele stelsel waarbij in het contingent dat wordt toegekend aan de partij(en) die deel uitma(a)k(t)en van het college van burgemeester en schepenen de schepen van sociale zaken en de schepen bevoegd voor toegankelijkheid begrepen zijn.

Bestuur

De stemgerechtigde leden verkiezen een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris - schatbewaarder en een vierde persoon, die samen met de schepen van sociale zaken het Dagelijks Bestuur vormen. Zowel stemgerechtigde als niet stemgerechtigde leden kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. De voorzitter en de ondervoorzitter mogen niet beiden een politiek mandaat bekleden binnen het gemeentebestuur en/of het OCMW. Het dagelijks bestuur vergadert zoveel als nodig.

Frequentie van vergaderen

De adviesraad vergadert zoveel als nodig en minstens tweemaal per jaar. Voor specifieke opdrachten kunnen ad hoc werkgroepen gevormd worden.