Algemene politieverordening

Reglement

GAS-boete

1. Wat is een gemeentelijke administratieve geldboete (GAS-boete)?

Een GAS-boete is een administratieve sanctie die wordt opgelegd door een gemeentelijk sanctionerend ambtenaar.

2. Waarom een GAS-boete?

De GAS-boete vervangt de bestraffing van een aantal feiten. Vroeger bestrafte de politierechtbank deze feiten.

3. Voor wat kan je een GAS-boete krijgen?

Je kan een GAS-boete krijgen voor alle overtredingen op de algemene politieverordening van de gemeente. Voorbeelden zijn het achterlaten van hondenpoep, sluikstorten, nachtlawaai enzovoort.

4. Vanaf wanneer kan je een GAS-boete krijgen?

Je kan een GAS-boete krijgen voor feiten gepleegd vanaf 1 juli 2010.

5. Wie kan een GAS-boete krijgen?

Personen ouder dan 16 jaar en rechtspersonen (zoals bvb. een vzw of een vennootschap) kunnen een GAS-boete krijgen.

6. Wie kan een inbreuk vaststellen?

De politie stelt de inbreuken vast die kunnen leiden tot een GAS-boete.

7. Wie legt de GAS-boete op?

De gemeentelijk sanctionerend ambtenaar aangewezen door de gemeenteraad legt de GAS-boete op. De gemeenteraad wees twee GAS-ambtenaren aan. 

8. Hoeveel bedraagt de GAS-boete?

GAS-boetes kunnen oplopen tot maximum 350 euro. Voor personen tussen 16 en 18 jaar bedraagt de boete maximum 175 euro. De hoogte van de boete moet in overeenstemming zijn met de ernst van het bestrafte feit. 

9. Hoe wordt mijn stem gehoord in de procedure?

De wet garandeert dat de stem van de verdachte in de procedure wordt gehoord. Als de GAS-ambtenaar van plan is een boete van maximum 70 euro op te leggen, dan kan de verdachte zijn zaak schriftelijk verdedigen. Als de GAS-ambtenaar van plan is een hogere boete op te leggen, dan krijgt de verdachte de kans zich mondeling te verweren. Een verdachte tussen 16 en 18 jaar krijgt een advocaat toegewezen. 

10. Hoe lang kan de procedure duren?

De procedure moet binnen de zes maanden afgehandeld zijn. 

11. Is bemiddeling mogelijk of verplicht?

Als er iemand schade heeft geleden door een overtreding, kan de GAS-ambtenaar de bemiddelingsprocedure starten. Dit gebeurt via een ambtenaar van de stad Kortrijk. Deze bemiddeling is vrijwillig, gratis en vertrouwelijk. De GAS-ambtenaar kan rekening houden met het resultaat van de bemiddeling bij de bepaling van de boete. Bij verdachten tussen 16 en 18 jaar is bemiddeling verplicht.

12. Is er beroep mogelijk?

Ja, tegen het opleggen van een GAS-boete kan je beroep aantekenen bij de rechtbank. Is de overtreder ouder dan 18 jaar, dan moet de zaak voor de politierechtbank worden gebracht. Voor personen tussen 16 en 18 jaar moet het dossier naar de jeugdrechtbank. De rechtbank bekijkt de zaak dan helemaal opnieuw.

13. Binnen welke termijn moet je een GAS-boete betalen?

Een GAS-boete moet je binnen een maand beta-len. Gebeurt dit niet vrijwillig en is er geen be-roep meer mogelijk, dan kan een deurwaarder de boete innen. Dit brengt bijkomende kosten met zich mee. 

14. Is de GAS-boete het enige middel tegen overlast?

Nee, verdraagzaamheid en communicatie zijn minstens even belangrijk. Ook bemiddeling is belangrijk.