Een duidelijk vestigingsbeleid voeren

Het is belangrijk dat een gemeente duidelijk bepaalt welke activiteiten/functies ze op welke plaats wil. Op deze manier kan een aangepast beleid gevoerd worden dat inhoudt dat bepaalde functies op bepaalde plaatsen worden gestimuleerd of ontmoedigd. Welke winkels wil ze in het centrum? Welke winkels wil ze buiten het centrum? Waar moeten ondernemingen zich vestigen? Wat met onder-nemingen die momenteel in het centrum gevestigd zijn maar die de deuren sluiten? ...

Concrete acties

Onderstaande kaarten geven aan waar de winkelkerngebieden in het centrum van Deerlijk en in Sint-Lodewijk gesitueerd zijn. In deze zone primeert de shoppingfunctie. Een aaneengesloten handelslint is het streefdoel. Hoe meer winkels zich namelijk in een bepaald gebied bevinden, hoe groter de aan-trekkingskracht voor consumenten is. In deze gebieden is het belangrijk dat:

1. Het shoppinggebeuren zoveel mogelijk gestimuleerd wordt:

  • wanneer een handelspand in dit gebied komt leeg te staan, is het belangrijk dat dat pand opnieuw wordt ingevuld door een handelszaak,
  • wanneer een investeerder een handelszaak wenst op te starten in Deerlijk, is het belangrijk dat deze investeerder gestimuleerd wordt om dat in het winkelkerngebied te doen;

2. Aandacht wordt besteed aan een uniforme beeldkwaliteit. Op deze manier wordt een aaneensluitende handelsas gecreëerd.

Dat een winkelkerngebied wordt afgebakend, betekent niet dat zich buiten dit gebied geen winkels kunnen vestigen. Buurtverzorgende winkels zoals bakkers, slagers, ... moeten op het hele grondgebied aanwezig zijn. 

Kaarten 1 en 2 geven de gewenste ruimtelijke structuur van de handel voor respectievelijk het centrum van Deerlijk en Sint-Lodewijk weer.

Het gemeentebestuur dient een duidelijk beleid uit te tekenen wat betreft de bestemming van ondernemingen die historisch in het centrum zijn gegroeid en die leeg (komen te) staan. Wordt - aangezien Deerlijk op dit moment met een ruimtegebrek kampt - geprobeerd om op deze locaties opnieuw bedrijvigheid te laten ontwikkelen? Of krijgen deze panden een nieuwe bestemming? Heel wat van deze bedrijfsgebouwen liggen namelijk op heel strategische plaatsen in het centrum van Deerlijk, met potenties voor de ontwikkeling van centrumfuncties zoals wonen, gemeenschapsvoorzieningen of kleinhandel.