Publieke raadpleging plan-MER

Gepubliceerd op Dinsdag 30 augustus 2022

De provincie West-Vlaanderen maakt een beleidsplan ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft. Het beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering ervan.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vind je onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

De volledige verklaarde kennisgeving kan van 05 september 2022 tot en met 04 december 2022 via de volgende kanalen worden geraadpleegd:

  • bij het Team Mer in Brussel (Koning Albert II-laan 20 bus 8) en via haar website www.omgevingvlaanderen.be.
  • Op het provinciehuis van de provincie West-Vlaanderen en haar website.
  • Op elk gemeente- of stadhuis in de provincie West-Vlaanderen en hun websites.

Wens jij een reactie in te dienen op het plan-MER? Dat kan ten laatste op 05 december 2022, bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier

Ontdek het plan-MER