Nieuws - meest recent

Op 16 september 2016 keurde de Vlaams Regering het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan zet volop in op maatwerk, zowel naar lokale besturen als naar de burger. Eén van de nieuwigheden in dit plan is de doelstelling voor restafval op maat van de gemeente. Die doelstelling wordt bepaald op basis van de Belfius-cluster waartoe de gemeente behoort. Bij de opmaak van het plan werd uitgegaan van de meest recente Belfius-indeling die toen beschikbaar was, namelijk die van 2007.

RUP Barakke

Het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Barakke werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2018. Het RUP heeft tot doel het bestaande BPA Vrijputstraat gedeeltelijk te wijzigen en op de site Barakke een bouwproject te realiseren, voornamelijk gericht op wonen, met aandacht voor de inrichting als poort naar het centrum. Een aantal aanpalende percelen worden meegenomen in functie van het verhogen van de flexibiliteit. Bij de voorlopige vaststelling keurde de raad ook een visie rond verdichting in het centrum goed.

24/11

Op zaterdag 24 november planten we naar jaarlijkse gewoonte een geboortebos aan. Daar kunnen de ouders van een kindje geboren tussen 1 september van vorig jaar en 31 augustus van dit jaar een geboorteboom planten.

Hoewel we de meeste ouders persoonlijk aanschrijven om deel te nemen aan de geboortebosactie, kunnen wij helaas niet alle ouders bereiken. Dat is meer bepaald het geval bij de ouders van sterrenkindjes. Ook jullie zijn van harte welkom, indien gewenst een half uurtje vroeger, zodat je in alle sereniteit je boom kan planten, dus vanaf 9.15 uur.

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) helpt de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen realiseren met een (verdere) daling van de stikstofdepositie in die zones. Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, starten we een procedure voor een plan-milieueffectrapportage. Je kan de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven en aangeven welke milieueffecten volgens jou onderzocht moeten worden, samen met de manier waarop dat het best kan gebeuren.

De maatregelen die in West-Vlaanderen gelden om de waterschaarste tegen te gaan, versoepelen licht. De periode waarop je niet mag sproeien werd met vier uren ingekort.

Alle maatregelen

Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

De Vlaamse overheid startte de procedure op voor het opstellen van een plan milieueffectenrapportage (plan-MER) die watergevoelige openruimtegebieden aanduidt. Dit zijn gebieden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.

De aanhoudende droogte veroorzaakt op verschillende plaatsen schade. Stel jij bij jouw ook landbouwschade vast? Geef het dan aan via onderstaand formulier. De gemeente bundelt alle binnenkomende meldingen, waarna de landbouwcommissie langskomt voor een eerste schadevaststelling. Bezorg ons als bijlage zeker ook de luchtfoto met vermelding van het perceelnummer uit de verzamelaanvraag en eventueel foto’s van de schade. Zo kunnen we jouw dossier vervolledigen.

Het is al geruime tijd droog in Vlaanderen. Droogte in combinatie met warme dagen, zorgt voor hoog leidingwaterverbruik.  In een aantal steden en gemeenten die door De Watergroep, FARYS en AGSO Knokke-Heist bevoorraad worden, werd in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij de waakzaamheidsfase (code geel) ingesteld. Deerlijk is een van die gemeentes.

Tussen maandag 11 juni en vrijdag 15 juni organiseert POM West-Vlaanderen een nieuwe ophaalronde voor het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) van West-Vlaamse bedrijven.

KGA zijn dingen zoals lege verfpotten, olieresten, chemicaliën, oude TL-lampen, spuitbussen, brandblussers enzovoort. Je kan jouw KGA aan een voordelige prijs laten ophalen en je ontvangt een attest.

08/07

De gemeente Deerlijk neemt deel aan de campagne Schoon Boeren. Schoon Boeren toont hoe onze land- en tuinbouwers zorg dragen voor hun bodem, hun dieren, de teelt en hun producten en hierbij de uitdaging aangaan om duurzaam te werken. Zij combineren met succes de traditionele stiel met de nieuwste technologie. In Deerlijk neemt het bedrijf Argro De Gaai deel aan de actie. Dit varkensbedrijf in de Gaaistraat kweekt varkens met zorg en aandacht voor de omgeving en de buren.