Geen milieueffectenrapportage nodig voor gemeentelijk RUP Deknudt-Decora

Volgens de wetgeving moet je bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan onderzoeken wat de gevolgen zijn voor het milieu. De te verwachten effecten staan in een screeningsnota, op basis waarvan het Vlaams Gewest beslist of er verder onderzoek nodig is, met name met een planMER.

Er is geen plan-MER nodig voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Deknudt-Decora. Dit omdat het geen aanzienlijke, negatieve milieugevolgen met zich meebrengt. Je kan het screeningsdossier en de beslissing raadplegen bij de dienst ruimtelijke ordering in het gemeentehuis of op de website van de Vlaamse Overheid, www.mervlaanderen.be, in de ‘dossierdatabank’ onder het nr. SCRPL17151.

Aangemaakt op:10/10/2017

Reactie toevoegen