Klachten over besluiten

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester (voor wat de gemeente betreft) en de voorzitter van het vast bureau (voor wat het OCMW betreft) integraal bekend maakt overeenkomstig art. 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en art 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20.04.2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het decreet lokaal bestuur (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en de reden voor inzage of afschrift. 

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de toezichthoudende overheid via de klachtenwegwijzer op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be.