Afsteken van spektakelvuurwerk

Via onderstaand formulier kan je de burgemeester van de gemeente Deerlijk, overeenkomstig art. 46 van de algemene politieverordening (APV), toelating vragen tot het afsteken van spektakelvuurwerk* naar aanleiding van feestelijkheden.

*Spektakelvuurwerk verschilt van feestvuurwerk. Feestvuurwerk is vuurwerk dat vrij aan particulieren mag worden verkocht en door deze in bezit mag worden gehouden (zie het M.B. van 03.02.2000). Het bezit van ander vuurwerk dan feestvuurwerk (zoals spektakelvuurwerk) is bij K.B. aan een vergunning onderworpen. Zodoende is het bezit van dergelijk vuurwerk voor particulieren verboden. De vergunning voor het afsteken van spektakelvuurwerk, voorgeschreven door art. 46 van de APV, mag enkel aan de titularis van de bij K.B. voorgeschreven vergunning worden afgeleverd.

 

Uittreksel uit de algemene politieverordening van de gemeente Deerlijk, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 5 december 2013 

Onderafdeling 5. *Vuurwerk en *vreugdeschoten

Art. 46

§1. Het is verboden, zowel op de openbare weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg, om het even welk vuurwerk af te steken.

§2. Naar aanleiding van feestelijkheden kan de burgemeester machtiging verlenen om vuurwerk af te steken.

In de eindejaarsperiode, lopende van 24 december tot en met de eerste zeven dagen van januari, mag zonder machtiging of kennisgeving feestvuurwerk afgestoken worden.

§3. Bij het afsteken van vuurwerk overeenkomstig §2. dienen volgende voorwaarden in acht te worden genomen:

- de machtiging, zo voorzien, moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd worden;

- eventuele omwonenden binnen een straal van 50 meter moeten verwittigd worden van het feit dat er vuurwerk zal worden afgestoken, met vermelding van datum en tijdstip;

- degenen die het vuurwerk afsteken moeten minstens 18 jaar oud zijn en mogen niet onder invloed van alcoholische dranken of psychotrope stoffen zijn;

- het vuurwerk moet op voldoende afstand van brandbaar materiaal worden afgestoken, zodoende dat door het afsteken van het vuurwerk geen brand kan ontstaan.

Aanvrager (titularis vergunning)
Afsteken van spektakelvuurwerk
Bijlagen