Erkenningsreglement als Deerlijkse vereniging

Algemene gegevens
In functie van algemene en gerichte communicatie.
Om te publiceren op de gemeentelijke website.
Secretariaat of zetel
Algemene erkenningsvoorwaarden
De vereniging is structureel en duurzaam opgericht zonder beroepsdoeleinden, winst- of handelsoogmerk.
De vereniging beschikt over goedgekeurde statuten of een huishoudelijk reglement of een duidelijke omschrijving van het doel dat door alle leden ondersteund wordt.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
De vereniging is een open vereniging. Iedereen kan lid worden op voorwaarde dat de reglementen en doelstellingen van de vereniging worden gerespecteerd.
De vereniging wordt geleid door een autonoom bestuur bestaande uit minstens 3 personen en waarvan minstens één bestuurslid inwoner is van de gemeente Deerlijk.
De vereniging heeft een aantoonbare werking in en voor Deerlijk.
De vereniging gebruikt de Nederlandse taal bij haar werking en tijdens de uitoefening van de activiteiten.
De vereniging is minstens één jaar actief en heeft dus al een jaarwerking achter de rug.
De vereniging heeft minstens een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten voor haar leden die vrijwilligerswerk verrichten.
De vereniging voert een eigen boekhouding en heeft een afzonderlijke rekening op naam van de vereniging.
Erkenningscategorieën
Het hoofddoel van de vereniging bepaalt binnen welke categorie de vereniging erkend wordt. Elke vereniging kan slechts binnen één van onderstaande categorieën erkend worden.
De vereniging heeft als primaire doelstelling het organiseren van liefdadigheidsacties ter financiële ondersteuning van een vooraf gekozen goed doel, liefdadigheids- of onderwijsinstelling.
De vereniging heeft als primaire doelstelling het versterken van het sociaal weefsel en het bevorderen van de leefbaarheid in de betreffende wijk of buurt.
De vereniging heeft als primaire doelstelling het versterken van het sociaal weefsel en het bevorderen van de leefbaarheid in de betreffende wijk of buurt, en organiseert daartoe jaarlijks een meerdaagse festiviteit of kermis.
De vereniging heeft als primaire doelstelling het organiseren van sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis.
Organisatie waar kinderen (-18 jaar) op regelmatige basis (dikwijls zaterdag of zondag) naartoe kunnen om samen te spelen. Een groep jongeren, vrijwilligers, die verantwoordelijkheid opneemt om activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren. De meerderheid van de leiding is ouder dan 18 jaar en jonger dan 25 jaar.
De vereniging heeft als primaire doelstelling het beheer en de uitbating van infrastructuur ten behoeve van jeugdwerk.
De vereniging heeft als primaire doelstelling het bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit, Noord-Zuidsamenwerking en/of duurzame ontwikkeling.
De vereniging heeft als primaire doelstelling het behartigen van het welzijn van de inwoners van Deerlijk door ondersteuning van personen (of hun verwanten) in armoede, met een beperking, een aandoening of psychische of sociale problemen, door voedselbedeling en door het bijdragen aan emancipatie, participatie en versterking.
De (overkoepelende) organisatie is erkend als humanitaire organisatie door een Belgische en/of Europese autoriteit. ○ De organisatie heeft als primaire doelstelling het verlenen van noodhulp, met name het redden van levens, verminderen van menselijk lijden en het bewaren en beschermen van menselijke waardigheid.
De vereniging heeft als primaire doelstelling het duurzaam behoud, beheer en ontwikkeling van de natuur- en leefomgeving.
De vereniging heeft als primaire doelstelling het organiseren van groepsgerichte, sociaal-cultureel vormende initiatieven met, voor en door senioren uit Deerlijk. De activiteiten zijn hoofdzakelijk gericht op mensen van de leeftijdscategorie 60+.
De vereniging heeft als primaire doelstelling actieve kunstbeoefening, sociaal-cultureel vormingswerk, socio-culturele vrijetijdsbesteding of organisatie van officiële herdenkingsplechtigheden. De vereniging is gericht op een volwaardige en zinvolle participatie aan het maatschappelijk gebeuren en gemeenschapsvorming.
De vereniging gebruikt kunstbeoefening als middel voor een ruime, maatschappelijke ontplooiing. De vereniging zet actief in op kunstcreatie binnen één van volgende kunstdisciplines: muziek en zang, toneel, beeldende expressie, film en fotografie, of dans. De vereniging bestaat uit minstens 8 actieve leden. De vereniging organiseert minstens 2 publieke presentaties en 10 repetitiemomenten per jaar.
De vereniging heeft als primaire doelstelling het verzamelen, bewaren, ontsluiten en verspreiden van (lokaal) erfgoed. De vereniging organiseert activiteiten en sensibiliseert hiermee over het belang van (lokaal) erfgoed.
De vereniging heeft als primaire doelstelling het aanzetten van de bevolking tot het beoefenen van sport- en fysieke activiteiten, individueel of in ploegverband met een competitief of recreatief karakter. De vereniging bestaat uit minstens 8 actieve leden. De vereniging heeft wekelijks gedurende minstens 8 maanden per jaar een regelmatige sportwerking (minimaal 1 x/ week). De vereniging heeft een verzekering lichamelijke ongevallen én burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten voor al haar (bestuurs-) leden en lesgevers (cfr minimumbepalingen opgenomen in het decreet van de erkenning voor landelijk georganiseerde sportverenigingen). De club of vereniging die aangesloten is bij een (sport-)federatie dient aangesloten te zijn bij een erkende Vlaamse (sport-)federatie.
De vereniging bestaat uit minstens 4 actieve bestuursleden. De vereniging organiseert minimaal 1 x/ jaar een sportmanifestatie. De deelnemers aan de organisatie worden allen verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.
De vereniging heeft als primaire doelstelling het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten Deerlijkse ondernemers en het versterken van de economische structuur van de gemeente.
GDPR
Gebruik gegevens
In het kader van de algemene verordening ter bescherming van de persoonlijke gegevens (GDPR) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is, vragen wij jullie toestemming voor het gebruik van jullie gegevens. Dit stelt ons in staat om algemeen en gericht naar jullie te communiceren met informatie die van toepassing is op de verenigingen. De verstrekte gegevens zullen eveneens gebruikt worden om het Deerlijkse verenigingsleven mee te ontsluiten voor haar inwoners op de gemeentelijke website en UiTinDeerlijk. Daarnaast kunnen we jullie jaarlijks aanschrijven voor het vernieuwen van de erkenning.

De gemeente Deerlijk verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kan u terugvinden in de privacyverklaring