Attest van erfopvolging

Informatie

Omdat bij het overlijden van de titularis van een rekening of kluis niet duidelijk is wie zijn rechtsopvolgers zijn, wordt die rekening of kluis door de bankinstelling (de zogenaamde derde houder van de tegoeden) geblokkeerd. Je kan de bankrekening laten deblokkeren op vertoon van een akte van erfopvolging, opgemaakt door de notaris of een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor.

  • Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving zijn de verklaring van erfrecht ondertekend door het gemeentebestuur (bij minieme bedragen) en de akte van bekendheid opgemaakt door de vrederechter niet meer geldig voor de deblokkering. Je kan het attest van erfopvolging opvragen via MyMinFin.

Procedure

IS DE ONTVANGER VAN EEN REGISTRATIEKANTOOR ALTIJD BEVOEGD?
  • Vanaf 29 mei 2009 is de ontvanger van het registratiekantoor die het successiedossier van de overledene beheert, bevoegd om een attest van erfopvolging af te leveren in de gevallen van wettelijke erfopvolging voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
  • De ontvanger van het registratiekantoor is niet bevoegd:
  • indien de erflater een testament of een notariële akte, een huwelijkscontract of een 'akte wijziging huwelijkse voorwaarden' heeft opgemaakt.
  • indien er onbekwame erfgenamen zijn (minderjarige erfgenamen, onbekwaamverklaarden …)
  • In deze gevallen kan enkel de notaris de akte van erfopvolging afleveren.
Kan de ontvanger of de notaris weigeren om een attest of akte van erfopvolging op te maken?

Zij kunnen dit weigeren indien zij aan de hand van de afgelegde verklaringen en de verrichte opzoekingen niet met zekerheid de erfgenamen kunnen aanwijzen.

WAT MOET JE MEENEMEN?

Indien je onmiddellijk een volledig vooringevuld aanvraagformulier wil krijgen, raden wij je aan de volgende documenten mee te nemen naar het registratiekantoor:

  • een origineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het gemeentebestuur;
  • (een kopie van) het (of de) trouwboekje(s) van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenoten en de afstammelingen en de vermelding omtrent een huwelijkscontract);
  • indien de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven kopie van het (of de) trouwboekje(s) van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en (half)zussen.

In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier. De verklaringen die door de aanvrager worden gedaan in het aanvraagformulier moeten juist zijn en worden op eer afgelegd.

Contactgegevens

Registratiekantoor Kortrijk - Hoveniersstraat 318500 Kortrijk - Telefoonnummer: 02 57 80 240